Сфера на дейност

Европейско право

Законодателство на ЕС (договори, директиви и регламенти) е неразделна част от законодателствата на всяка от 27-те държави членки и заема изключително важно място в правните им системи. Това се дължи на първо място на самостоятелното му съществуване и спецификата му. Неговата особеност произтича от обособяването му, като автономна правна система, интегрирана в правните системи на държавите членки и предимството на същото пред националните законодателства. Това означава, че има директно действие и предоставя права на правните субекти, които могат пряко да се позоват на европейски разпоредби пред български съд, ако например национална правна норма не отговаря на правна норма на ЕС (решение COSTA срещу ENEL от 1964г.)На второ място повече от 70 % от новоприетите закони се базират именно на правото на ЕС. Този факт определя огромното значение на познаването му. Така, когато националното законодателство е в разрез с правни норми на ЕС, познаването на последните е предимство и гаранция за осигуряването на адекватна правна защита на правата и законните интереси на физическите и юридически лица. Няколко са основните проблеми свързани с прилагането на правото на Европейския съюз. Например договорите и регламентите имат директно действие, което не е присъщо за директивите. Последните трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Именно при транспонирането им се получават съществени различия между разпоредбите на дадена директива и транспониращите я национални правни норми. Следващ проблем е и лощото прилагане на разпоредбите на регламентите и на договорите (например казуса Петър Калинчев с акциза на употребявани автомобили, внос от ЕС), които са директно приложими в националното законодателство. Всички тези ситуации произтичат от непознаването или лошото познаване на особеностите на правото на ЕС.Адвокат Данаил Калинчев предлага правна защита и съдействие на своите клиенти, които считат, че са жертва на лошо транспониране на дадена директива или на неправилно прилагане на разпоредби на договорите и регламентите на ЕС. Придобитата специализация по Европейско право във Франция и изучаването на конкретни казуси, както и практическото участие в един от най-важните случаи след приемането на България в ЕС, дават широко познание на адвокат Калинчев в областта на правото на Европейския съюз. Материите, които са засегнати, са свързани с обществените поръчки, правото на конкуренцията, свободното движение на стоки и др.

Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още