Европейска конвенция за правата на човека
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е основополагащ акт и правен инструмент на Съвета на Европа.

Тя е създадена с цел защита на всеки гражданин на общността. Основополагащи точки, застъпани в текстовете й гласят, че:
- всеки има право на живот;
- всеки има право на образование;
- свобода за изразяване на мнението, в това число и свобода на пресата;
- всеки има право да участва в мирни събрания, да учредява или членува в сдружения;
- всеки има право да участва в избирателния процес, чрез тайно гласуване, или т.нар. право да свободни избори;
- всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието;
- всеки гражданин има право да встъпи в брак, да създаде семейство;
- неприкосновенност на личността и притежаваното от него имущество, в това число неприкосновеност на кореспонденцията;
- право и защита на собствеността;
- никой няма право да наранява или изтезава друго човешко същество и трбява да уважава човешкото достойнство, т.нар. забрана за изтезанията;
- забрана на дискриминацията;
- никой не трябва да бъде задържан в робство или да му бъде налаган принудителен труд;
- всеки има право на справедлив съдебен процес, при безпристрастен и независим съдия. Вие сте невинен, до доказване на противното. Всеки има право на адвокат!
- всеки има право на свобода. При задържане имате право да знаете ЗАЩО? Или казано по друг начин: имате право на свобода и сигурност.

адвокат Пловдив
Адвокат Данаил Калинчев е специалист в областта на Европейското право и човешките права.
Завършил висше образование във Франция (Университет „Люмиер Лион 2”) и специализирал Европейско право (университет „Жан Мулен Лион 3”)
прочети още